Działalność

 • Konferencje i projekty

  Koło Naukowe Historyków Studentów organizuje kilka konferencji w przeciągu trawania roku akademickiego. Dbamy o ich poziom i prestiż, aby promować nasz Uniwersytet i miasto.

  II Lubelska Jesień Historyczna

  W dniach 25-27 października 2013 roku w Instytucie Historii UMCS odbyła się druga edycja międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Lubelska Jesień Historyczna”. W skład Komitetu Organizacyjnego weszły następujące osoby: Kamil Jakimowicz, jako Przewodniczący, Jagoda Pajda, jako Sekretarz, a także Katarzyna Świgoń, Magdalena Dolecka, Paulina Rudnik, Bartosz Duda oraz Damian Podoba. Reprezentowali oni trzy koła naukowe: Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej, Koło Naukowe Historyków Studentów oraz Studenckie Koło Naukowe Archiwistów.

  Tegoroczne obrady odbywały się w ramach czterech paneli tematycznych: Argument historyczny w sporze ideowym, Mozaika wyznaniowa w krajach Europy Wschodniej, Czas apokalipsy. Klęski żywiołowe na przestrzeni dziejów, a także Zarządzanie dokumentacją współczesną. Pytania o dziś i jutro archiwistyki. Łącznie referaty wygłosiły 74 osoby reprezentujące wszystkie największe polskie ośrodki uniwersyteckie oraz goście z Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, z Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku, jak również z Uniwersytetu Jana Ewangelisty w Usti nad Łabą. W ten sposób „II Lubelska Jesień Historyczna” okazała się być trzecią największą studencko-doktorancką konferencją naukową w dziejach Instytutu Historii UMCS.

  Oficjalne rozpoczęcie obrad miało miejsce 25 października o godzinie 10:30. Zebranych prelegentów oraz pracowników naukowych ciepłymi słowami powitali Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Robert Litwiński, Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Dariusz Słapek, a także przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego w osobach Katarzyny Świgoń oraz Kamila Jakimowicza. Następnie wykład inauguracyjny pt. „Wpływ II Wojny Światowej na kształtowanie polityki historycznej państw europejskich” wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski z Zakładu Historii Społecznej XX wieku.

  Od godziny 12:00 rozpoczęły się obrady w ramach paneli tematycznych. W każdym z nich referaty obejmowały szeroki zakres chronologiczny, przynajmniej od średniowiecza po czasy współczesne. Większość wystąpień mieściła się w europejskim kontekście kulturowym, choć nie zabrakło również wystąpień dotyczących obszaru azjatyckiego. Największym zainteresowaniem cieszył się Argument historyczny w sporze ideowym. Spośród wielu interesujących referatów największą dyskusję pierwszego dnia wywołały wystąpienia Szymona Pietrzykowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Zagłada jako argument polityczny w debatach amerykańskich i izraelskich. Analiza problemu na przykładzie książek Przedsiębiorstwo holocaustNormana Finkelsteina oraz Naród i śmierć Idith Zertal”, a także Andrzeja Idema z Akademii Pomorskiej w Słupsku pt. „Polska polityka historyczna wczoraj i dziś”.

  Do najbardziej interesujących wystąpień z tego dnia w ramach panelu Mozaika wyznaniowa w krajach Europy Wschodniej wypada natomiast zaliczyć referat Valentyna Shevchuka z Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki pt. „Działalność kolporterska Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na terenach Galicji i Wołynia w okresie międzywojennym” oraz Roberta Stasiaka z Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Obyczajowość ludów kaukaskich we wspomnieniach dziewiętnastowiecznych polskich zesłańców oraz żołnierzy służących w Korpusie Kaukaskim”. Podczas obrad panelu dotyczącego klęsk żywiołowych najwięcej emocji wzbudziły wystąpienia Klementyny Marszałek z Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Problem zmian klimatycznych w polskiej debacie publicznej” oraz Konrada Banasia z Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Sadownictwo polskie wobec zimy stulecia 1986/1987”.

  Pierwszy dzień „II Lubelskiej Jesieni Historycznej” zakończyło spotkanie integracyjne w klubie Peron 2, które rozpoczęło się o godzinie 19:00. Dla licznie przybyłych uczestników konferencji było ono okazją do wymiany – w bardziej swobodnej atmosferze – poglądów na kwestie związane z tematyką historyczną. Dyskusje dotyczyły także wyzwań przed którymi stają organizatorzy studencko-doktoranckich konferencji naukowych, sytuacji na poszczególnych uniwersytetach, jak również przyszłości młodych naukowców.

  Sobotnie obrady toczyły się w ramach wszystkich czterech paneli tematycznych, gdyż tego dnia miała miejsce część archiwistyczna, podczas której prym wiedli przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warto tu wymienić choćby wystąpienia Magdaleny Wiśniewskiej pt. „Archiwa społeczne w Internecie”, Kamili Biernat pt. „Przekazywanie dokumentów elektronicznych do archiwów państwowych – kilka uwag na temat systemu ADE”, jak również Mateusza Zmudzińskiego pt. „Facebook – czy warto archiwizować portale społecznościowe?”.

  Od godziny 9:00 trwały również obrady w pozostałych panelach. Podczas Argumentu historycznego w sporze ideowym niezwykle ciekawe okazało się być wystąpienie Piotra Podhorodeckiego z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zatytułowane „Polemika doktora Jerzego Kirszaka z profesorem Lechem Wyszczelskim na łamach Przeglądu Historyczno-Wojskowego – dysputa naukowa, spór ideologiczny…?”. Wśród wystąpień wchodzących w skład panelu dotyczącego wyznań religijnych w krajach Europy Wschodniej ponadprzeciętne zainteresowanie wzbudził referat Wojciecha Łyska z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Kształtowanie się tożsamości narodowej Ukraińców na przykładzie akcji rewindykacji cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Lubelszczyźnie w latach 1937-1938”. Natomiast podczas obrad w ramach części poświęconej klęskom żywiołowym bodaj najlepsze wrażenie na słuchaczach wywarł referat Adama Podlewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowany „For-called our navies melt away. Świadomość historyczności i przemijania w kulturze wiktoriańskiej Anglii”.

  Ostatnie wystąpienia tego dnia zakończyły się o godzinie 16:10. Następnie prelegenci oraz wszyscy zainteresowani mieli możliwość wzięcia udziału w spacerze śladami żydowskiego Lublina. Zbiórkę wyznaczono na godzinę 17:00 na placu zamkowym. Organizatorzy postanowili odejść od tradycyjnej formy zwiedzania i wykorzystali nagranie mp3 przygotowane przez Roberta Kuwałka, pracownika Państwowego Muzeum na Majdanku. Każdy z uczestników spaceru przybył z przygotowanymi słuchawkami oraz odtwarzaczem. Następnie wsłuchując się w nagraną opowieść uzupełnioną wskazówkami wyznaczającymi kierunek spaceru, biorący w nim udział odwiedzili najważniejsze miejsca dla „żydowskiego Lublina”.

  Po zakończeniu zwiedzania wszyscy uczestnicy udali się wspólnie do Klubokawiarni „Kawka”, gdzie o godzinie 18:30 rozpoczęło się spotkanie z Robertem Kuwałkiem zatytułowane „Lublin w okresie okupacji nazistowskiej – miasto nieznane”. Słowo wprowadzające w zagadnienie wygłosił pracownik Zakładu Historii Najnowszej UMCS dr Janusz Kłapeć. Następnie Robert Kuwałek w niezwykle ciekawy sposób opowiadał o warunkach bytowych mieszkańców Lublina w okresie II wojny światowej, o zniszczeniach znacznej części zabudowań miejskich po bombardowaniach we wrześniu 1939 roku, o zmianie nazewnictwa ulic oraz placów, o organizacji struktury władz okupacyjnych, a także o stosunku nazistów do przeszłości Lublina, w której próbowali oni doszukać się śladów germańskości. Wszystko to zostało wzbogacone bardzo ciekawą prezentacją multimedialną zawierającą unikatowe fotografie Lublina w okresie okupacji nazistowskiej. Po wystąpieniu Roberta Kuwałka wywiązała się dyskusja, w której głos często zabierali również – zainteresowani tematyką – uczestnicy konferencji pochodzący z odległych od Lublina ośrodków miejskich.

  W niedzielę, trzeciego i zarazem ostatniego dnia obrad, panele rozpoczęły się o godzinie 9:00. Do grona najciekawszych referatów wygłoszonych w tym czasie z pewnością można zaliczyć wystąpienia Natalii Hapek z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Kształtowanie tożsamości narodowej diaspor kaukaskich na Bliskim Wschodzie poprzez historię. Przykład Czerkiesów i Czeczenów”, Łukasza Baranowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku pt. „Morowe powietrze w Słonimiu w latach 1630 i 1631” oraz Marty Kuc-Czerep z Instytutu Historycznego Polskiej Akademii Nauk pt „Kontrowersje wyznaniowe w osiemnastowiecznej Warszawie na przykładzie działalności bractwa św. Benona”. Ze względu na to iż był to ostatni dzień „II Lubelskiej Jesieni Historycznej” i wielu uczestników szykowało się już do drogi powrotnej, obrady zakończyły się tuż po godzinie 13:00. Warto nadmienić, że przez cały czas trwania konferencji, po zakończeniu każdej z części obrad w ramach danego panelu, moderatorzy przeprowadzali konkursy na najlepszy wygłoszony podczas niej referat. Zwycięzca oraz osoba zajmująca drugie miejsce otrzymywały nagrody książkowe, które ufundowane zostały przez Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Znak, a także Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

  Organizatorzy „Lubelskiej Jesieni Historycznej” przygotowując drugą edycję konferencji dowiedli iż nie była ona jednorazowym projektem, lecz zgodnie z pierwotnym założeniem zapisała się w kalendarzu studencko-doktoranckich sesji naukowych, jako wydarzenie cykliczne. Pozostało mieć nadzieję iż taki charakter uda jej się utrzymać w przyszłości, a w świadomości młodych badaczy „Lubelska Jesień Historyczna” pozostanie wydarzeniem, na które wyprawę można planować niejako „w ciemno”. Warto nadmienić iż efektem trzydniowych obrad II edycji Jesieni będzie również publikacja pokonferencyjna, której wydanie planowane jest na początek 2014 roku.

  Autorzy sprawozdania: Jagoda Pajda, Kamil Jakimowicz

  Sanacja - reforma - ulepszenie prawa od starożytności aż po wiek XX.

  W dniach 24-25 maja na wydziałach: Humanistycznym oraz Prawa i Administracji odbędzie się druga edycja historyczno-prawniczej konferencji tworzonej przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoje zgłoszenia możecie wysyłać na adres sanacjaprawa@gmail.com do 27 kwietnia.

  I Lubelska Jesień Historyczna

  W dniach 26-28 października 2012 roku w Instytucie Historii UMCS odbyła się pierwsza edycja studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Lubelska Jesień Historyczna”. Organizatorami były cztery studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Studentów Judaistyki, Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej, Koło Naukowe Historyków Studentów oraz Studenckie Koło Naukowe Archiwistów. Obrady odbywały się w ramach trzech paneli tematycznych: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Czarne charaktery - historyczni antybohaterowie i Wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej.

  Prawo a religia – relacje na przestrzeni dziejów

  Interdyscyplinarna regionalna studencko - doktorancka konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS oraz Sekcję Historii i Teorii Państwa i Prawa Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Odbyła się ona 18 maja 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

  Jej celem było wielopłaszczyznowe i głębokie ukazanie wzajemnych relacji łączących systemy prawne z wierzeniami religijnymi na przestrzeni kolejnych epok. Interdyscyplinarność konferencji oraz dość szeroka i otwarta tematyka postawionego zagadnienia miała na celu możliwie jak najszersze spojrzenie na analizowaną problematykę.

 • Prelekcje i dyskusje

  Członkowie licznych sekcji naszego Koła mają w ciągu roku akademickiego możliwość zaprezentowania swoich referatów na prelekcjach, na które Koło serdecznie zaprasza wszystkich studentów i pracowników Uniwersytetu.

 • Seanse filmowe

  Spotykamy się na seansach filmów historycznych, zarówno dokumentalnych jak i fabularnych. Wiadomo, że film jest nieodłącznym elementem kultury, a jako historycy musimy być z nią za pan brat. Po seansach zawsze mile widziana jest dyskusja w tematyce filmu.

 • Publikacje

  Koło Naukowo Historyków Studentów systematycznie od 1998 roku wydaje czasopismo pt. "Koło Historii". Są w nim publikowane referaty członków KNHS.